Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sốt xoài chanh

Thật sự không sai khi nói mùa hè là mùa mà sự sáng tạo là bất tận. Vừa mới thèm ăn dimsum đó đã chuyển phắt sang mì Ý chỉ trong một vài giây, con người ta cũng thay đổi tâm trạng lên xuống đến chóng mặt.

Blog at WordPress.com.

Up ↑